S:T ESKILS
KATOLSKA
FÖRSAMLING
Örebro

webbmaster

liten bönbok


Fader vår / Herrens bön

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske ditt vilja, såsom i himnelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke ifrestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.


Pater noster

Pater noster, qui es in caelis;
santificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos malo.
Quia tuum est regnum, et potéstas,
et gloriain saecula.


Trosbekännelse - Credo

Jag tror på en Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är.

Och på en Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår frälsnings skull
har nedstigit från himmelen.

Och han har antagit kött genom den helige Ande
av jungfru Maria och blivit människa.

Han har ock blivit korsfäst för oss
under Pontus Pilatus,
lidit och blivit begraven.
På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna
och uppstigit till himmelen.
Han sitter på Faderns högra sida
och skall igenkomma i härlighet
för att döma levande och döda,
och på hans rike skall icke vara någon ände.

Och på den helige Ande, Herren och Livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
tillbedes och förhärligas
och som har talat genom profeterna.
Och på en, helig, katolsk och apostplisk kyrka.
Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse
och den kommande världens liv.
Amen.

Credo

Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóninum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, cansubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem
descéndit de caelis.

Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex Maria Vírgine, et homo factus est.
Crucifíxus etia pro nobis sub Pónto Piláto:
passus et sepúltus est,
et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras,
et ascéndit in caelum, sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos,
cuisus regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et vivificántem:
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et congloroficátur:
qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unam baptístma in remissiónem peccatórum.
Et execto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sáeculi. Amen.


Ängelns hälsning / Ave Maria

Hell dig, Maria,
full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt
JESUS
Heliga Maria
Guds moder
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen

Ave María,
gratía plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui,
IESUS.
Sancta Maria,
mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostare.
Amen.
 

[välkommen] [aktuellt] [församling] [vår tro] [liten bönbok] [sakramenten] [svenska helgon] [vår biskop] [påven] [länkar] [kontakt]

Copyright © 2015 S:t Eskils Katolska Församling Örebro