webbmaster

sakramenten

Sakramenten har instiftats av Kristus och är sju till antalet.Dopet, konfirmationen,eukaristin, boten, de sjukas smörjelse, vigningen och äktenskapet. De sju sakramenten berör viktiga utvecklingsfaser och viktiga ögonblick i den kristna människan liv.

Sakramenten förutsätter tro men stärker också vår tro och är ett uttryck för den. Därför kallas de trons sakrament. Genom sakramenten skänker Gud oss ny nåd, när vi tar emot dem i tro. När vi i dopet blivit upptagna som Guds barn ger Kristus i de andra sakramenten kraft att "hålla alla de bud han gett oss" (Matt. 28:20).

Dopet
Dopets sakrament är grunden för hela det kristna livet och är porten till livet i Anden och dörren in till de andra sakramenten. Dopet är trons sakrament. Men tron behöver de troendes gemenskap. Det är bara i kyrkan som de troende kan tro. Dopet inlemmar oss i kyrkan. Ur dopfunten föds Guds enda folk det nya förbundets folk, som samlas från alla länder, folk och kulturer.

Konfirmationen
Konfirmationens sakrament är tillsammans med dopet och eukaristin "den kristna initiationens sakrament" genom konfirmationens sakrament får den troende som en gåva särskild kraft av den helige Ande. Det är vanligtvis biskopen som meddelar konfirmationens sakrament.

Eukaristins sakrament
Eukaristin är "hela det kristna livets höjdpunkt och källa". Eukaristin är en sammanfattning och höjdpunkten på vår tro. "Vårt sätt att tänka överensstämmer med eukaristin, och eukaristin i sin tur bekräftar vårt sätt att tänka" (KKK 1327).
Eukaristin är ett tackoffer åt Fadern, en lovprisning med vilken kyrkan ger uttryck för sin tacksamhet mot Gud och allt det han gör, för allt det han har åstadkommit med skapelsen, återlösningen och helgelsen. Eukaristi betyder "tacksägelse".

kateke1

Eukaristin är ett lovoffer med vilken kyrkan sjunger till Guds ära i hela skapelsens namn. Detta är möjligt i och genom Kristus, han förenar de troende med sin person, sin lovprisning och sin förmedling. Lovoffret frambärs alltid genom Kristus och med honom för att tas emot i honom.

Försoningens sakrament
Dagligen blir vi påminda om genom tidningar, TV och radio om tillståndet i vår värld. Ingen är utan skuld. Men det onda har inte sista ordet. Jesus Kristus, är Guds lamm som tar bort världens synd genom sitt offer för oss (Joh.1:29). Att bikta och att göra bot är att ta emot Guds förlåtelse och kraft. Det är att låta Kristus ta konkret form i mitt liv och för det jag har ansvar för.
Jag tar på mig mitt ansvar, nämner min skuld vid namn. Jag ger uttryck för ånger och vilja till omvändelse till ett bättre liv i Jesu Kristi efterföljd.
Bikten är en frivillig handling. När vi biktar tar vi ansvar för våra misstag och får upprättelse. När vi formulerar vår synd och avståndstagandet från synden och vår vilja att följa Herren i ord och handling, då växer vi som människor och mognar som kristna.

De sjukas smörjelse
Kyrkan förmedlar de sjukas smörjelse åt alla svår sjuka, för att de om det är Guds vilja, skall få hälsan igen och för att de skall få syndernas förlåtelse samt lindring och styrka i sitt lidande. De sjukas smörjelse kan även ges till dem vars krafter på grund av åldern har avtagit.
Endast präster är förvaltare av de sjukas smörjelse.

Vigningens sakrament.
Vigningen är det sakrament genom vilket den sändning som Kristus har anförtrott åt sina apostlar fortsätter att fullföljas. Vigningens sakrament har tre grader: episkopat, presbyterat och diakonat.Genom vigningens sakrament får kyrkan sin yttre struktur, sin synliga gemenskap och sin enhet tiderna igenom. Så blir hon förmedlare av arvet från apostlarna.
Diakonen: vigs till sitt ämbete för att biträda biskopen och kyrkoherden i vissa uppgifter.
Diakonantet är en permanent uppgift - "ständiga diakoner" vanligtvis gifta män.
En blivande präst vigs till diakon inför sin prästvigning.
Prästen: vigs till ämbetet för att biträda biskopen i uppgiften att leda en församling, att förkunna evangeliet och att förvalta sakramenten.
Biskopen: innehar ämbetets fullhet, att vara kyrkans herde, lärare och präst. Rätt förvaltar biskopen sitt ämbete endast i gemenskap med de andra biskoparna under ledning av biskopen av Rom, påven, aposteln Petrus efterträdare. Så blir kyrkans enhet i tid och rum fullt synlig.

Äktenskapets sakrament
"I äktenskapets förbund bildar man och kvinna en gemenskap som skall vara hela livet. Enligt sina naturliga egenskaper är det instiftat för parternas väl liksom för att föda och uppfostra barn. För döpta människor har Kristus upphöjt detta förbund till värdigheten av ett sakrament" (KKK 1601).
Det kristna äktenskapet är en avbild av Guds oupplösliga förening med människan i och genom Kristi totala gåva av sig själv (Ef. 5:32).
 

[Välkommen] [Aktuellt] [Församling] [Vår tro] [Liten bönbok] [Sakramenten] [Svenska helgon] [Vår biskop] [Påven] [Länkar] [Kontakt] [Katekesundervisning]

Copyright © 2017 S:t Eskils Katolska Församling Örebro